کمرم

نشکن

عصای پیری بابا

... !

/ 3 نظر / 14 بازدید
سحر

سلام همواره در پناه حق[گل]

یا علی اکبر . . .

زهرا ترمــــ ه

دختر اگہ مریض بشہ منتظره تا بابا بیاد و براے درد هاش دوا بیاره اما اگہ یہ دخترے درد مریضے ش شد نا اُمیدے مرده و زنده ش فرقے نداره بابا بیا کہ من مرده و زنده م فرقے نداره .. + کمر شکسته ست دختری که مرده و زنده ش فرقی نداره !